Δωρεά ελαφρώς μεταχειρισμένων επίπλων από τον 

ΔΡΟΜΕΑ και την ΆΛΛΗΛΟΝ σε σχολεία της Πάτρας